bodyworlds_obesity

ヘッダ広告

肥満の人(136kg)の断面図(右)

肥満の人(136kg)の断面図(右)